Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงและสำคัญของตำรวจ จะประสบความสำเร็จได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเพียงอย่างเดียว การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนถือว่ามีส่วนสำคัญยิ่ง เนื่องจากประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้น ๆ ย่อมรู้ปัญหา และมีข้อมูลข่าวสาร หากประชาชนให้ความร่วมมือแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีประสิทธิภาพ และจะประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

  สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง จึงได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีจากเชิงรับมาเป็นเชิงรุก  โดยการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์หรืองานแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของตำรวจ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  จะเห็นได้ว่างานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์นั้นเป็นความพยายามอย่างหนึ่งในหลายๆ  วิถีทางที่มุ่งพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม   และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเพื่อให้ชุมชนสงบสุข ประชาชนในสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Advertisements

หมู่บ้านเป้าหมายที่เข้าดำเนินการในปีงบประมาณ 2553

1.ชุมชนอ่าวอุดม ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

2.ชุมชนตลาดอ่าวอุดม ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

3.ชุมชนบ้านทุ่ง ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

4.ชุมชนแหลมฉบัง ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

5.ชุมชนบ้านนาเก่า ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 1. พันตำรวจโท กิตติพงษ์ พงษ์พานิช             
2. พันตำรวจโท ขจรศักดิ์  สมหวัง 
3. ร้อยตำรวจเอก มงคล  ศิริเวช
 4. ดาบตำรวจ นิคม  หวันทา
 5. ดาบตำรวจ  สุรัตน์  หาเงิน        
 6. ดาบตำรวจ  สมพร  หาญฉิมพลี     
 7. ดาบตำรวจ กรธวัช  ขันแพง       
 8. ดาบตำรวจ นิคม บุสภาค
 9. ดาบตำรวจ ศรีชัย กาญจนศศิวิมล
10. จ่าสิบตำรวจ ธีระพงษ์  เครือง้าว
11. จ่าสิบตำรวจ หญิง มุกขรินทร์  กนกหงษ์          
รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม
สารวัตรปกครองป้องกัน
รองสารวัตรปกครองป้องกัน
ผู้บังคับหมู่
ผู้บังคับหมู่
ผู้บังคับหมู่
ผู้บังคับหมู่
ผู้บังคับหมู่
ผู้บังคับหมู่
ผู้บังคับหมู่
ผู้บังคับหมู่       
หัวหน้าชุด
รองหัวหน้าชุด
รองหัวหน้าชุด
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่